Informació sectorial i econòmica L’Hospital Universitari Mútua de Terrassa busca empreses interessades a participar en un estudi per reduir el risc de colonització per bacteris resistents

L’Hospital Universitari Mútua de Terrassa busca empreses interessades a participar en un estudi per reduir el risc de colonització per bacteris resistents

L’Hospital Universitari Mútua de Terrassa conduirà properament un estudi adreçat a modificar el sistema de piques, aixetes amb sistemes antiesquitxada, sifons i canonades dels lavabos per tal de reduir el risc de colonització per bacteris resistents. Aquests dispositius actuen com reservoris que faciliten la disseminació dels bacteris resistents a dins de l’hospital i a la comunitat. Aquests bacteris causen infeccions difícils de tractar als pacients ingressats.

Per això es busquen empreses interessades a participar en el disseny de materials relacionats amb piques, aixetes amb sistemes antiesquitxada, sifons i canonades per tal de participar en l’estudi.

El projecte s’emmarca en el concepte One-Health.

INTRODUCCIÓ:

La propagació dels bacteris resistents als antibiòtics és una preocupació mundial reconeguda per l’OMS com un dels problemes de salut més importants del nostre temps. Les infeccions causades per bacteris resistents als antibiòtics són més difícils de tractar, disposem de menys fàrmacs actius i són més cars, i s’associen a un risc més alt de mort en infeccions greus especialment entre pacients vulnerables, com són els pacients ingressats als hospitals.

Malauradament, fins a un 10% dels pacients ingressats a un hospital desenvolupa una infecció relacionada amb l’assistència sanitària (IRAS). Gran part d’aquestes infeccions són per bacteris multiresistents adquirits durant l’estada hospitalària com a K. pneumoniae productora de beta-lactamases d’espectre estès (Kp-BLEE).

Aquesta adquisició es pot donar des d’un reservori humà (altres pacients colonitzats o infectats) o segons estudis recents, des de reservoris ambientals.

Fins ara, les estratègies preventives s’han centrat a evitar la transmissió des del reservori humà recomanant les precaucions de contacte (aïllament en habitacions individuals dels pacients infectats/colonitzats per Kp-BLEE).

Les intervencions sobre reservoris ambientals descrites a la literatura mèdica són escasses i es limiten al maneig de brots epidèmics en unitats tancades. No s’ha descrit cap intervenció generalitzada sobre tots els reservoris ambientals de totes les sales d’ hospitalització. La hipòtesi del nostre projecte proposa que la reducció del reservori ambiental, de manera global a totes les sales d’hospitalització d’un hospital general, aconseguirà reduir l’adquisició de bacteris multiresistents com Kp-BLEEE en pacients amb estades prolongades.

OBJECTIU PRINCIPAL

Mesurar l’impacte sobre les taxes d’infecció per bacteris resistents als antibiòtics d’una intervenció dirigida a modificar els reservoris ambientals a través de canvis estructurals sobre les piques, canonades i sifons de l’hopital (mesures antiesquitxada, reducció del nombre de piques, disseny i recanvi de sifons i formació al personal sanitari).

BENEFICIS OBTINGUTS AMB ELS RESULTATS:

  • En cas de demostrar la hipòtesi d’aquest projecte s’aconseguiria reduir les taxes de colonització i per tant d’infecció per un bacteri multiresistent, cosa que tindria un impacte clar sobre la morbiditat, la durada de l’estada hospitalària, l’ús d’antimicrobians d’última generació, el cost, el patiment de malalts i famílies i la mortalitat.
  • La reducció de les infeccions relacionades amb l’assistència santària té un clar benefici sobre el pacient i sobre el centre.
  • D’altra banda, demostrar la hipòtesi plantejada consolidaria la retirada de les mesures aplicades en l’actualitat que consisteixen en aïllar els pacients amb aquest tipus d’infecció en habitacions individuals. Des de la perspectiva del pacient, evitar aquest aïllament,  milloraria la seva satisfacció en la percepció de l’estada hospitalària (s’evitaria aïllament social i estigmatització) i evitaria el risc dels efectes adversos secundaris a l’aïllament (risc de caigudes, menor nombre i durada de les atencions sanitàries). Des de la perspectiva del centre, consolidar la no-aplicació de les precaucions de contacte en aquest escenari, facilitaria la gestió de llits i reduiria costos en evitar bloquejar habitacions.
  • Si aconseguim dissenyar un dispositiu que eviti la colonització del sistema de desaigüi podríem optar a patentar-ho.

DIVULGACIÓ

Un cop obtinguts els resultats es difondran mitjançant publicacions i en fòrums científics nacionals i internacionals. Els investigadors de Mútua de Terrassa formen part del grup d’estudi de les IRAS (GEIRAS) de SEIMC i d’European Study Group for Nosocomial Infections (ESGNI) de l’European Society Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID). Els resultats es podran difondre a través de les reunions periòdiques de tots dos grups. A Catalunya hi ha un programa de Vigilància i Control de la infecció nosocomial (VINCAT) que depèn de la Conselleria de Salut. La IP del projecte forma part del comitè tècnic del VINCAT. Així les dades es difondrien a través del programa a la mateixa Conselleria i des d’aquí al Ministeri de Salut per estendre el benefici a tot l’SNS. Aquests resultats poden contribuir a modificar les guies de pràctica clínica i les polítiques de control d’infecció.

En cas d’estar interessats a participar podeu contactar per correu electrònic amb la Sra. Esther Calbo (ecalbo@mutuaterrassa.es), Sra. Mariona Xercavins (mxercavins@catlab.cat) o la Sra. Maria López (mlopezsanchez@mutuaterrassa.cat).