Estatuts

Estatuts

ESTATUTS DE LA UNIÓ EMPRESARIAL METAL·LÚRGICA DE TERRASSA

Inscrita amb el nº de CIF G58909479

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Denominació ,normativa aplicable, àmbit territorial i funcional, durada, domicili i finalitats

Article 1. DENOMINACIÓ  I NORMATIVA APLICABLE

A l’empara de la llei 19/1977, d’1 d’abril, d’associació sindical i el Reial Decret 813/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels  estatuts de les organitzacions constituïdes a l’empara de ’esmentada  llei,  es constitueix l’associació empresarial denominada Unió Empresarial Metal·lúrgica de Terrassa, i subjecta a les disposicions que s’estableixen en aquests estatuts, dotada de la capacitat jurídica i de la capacitat d’obrar necessària per a la realització dels seus fins.

EI contingut d’aquests estatuts obliga tots els afiliats de l’esmentada associació.

Article 2. ÀMBIT TERRITORIAL I FUNCIONAL

L’associació és una organització d’àmbit de Catalunya, sense ànim de lucre, i que correspon als principis democràtics en la seva organització i el seu funcionament, garantint l’autonomia de s persones físiques o jurídiques que la constitueixin, sense perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació en les matèries que afectin aquesta i afectin l’interès comú deis seus afiliats.

L’Associació integra totes les empreses que es dediquin al sector metal·lúrgic d’Indústria, Comerç o Serveis i que voluntàriament sol·licitin la seva afiliació i que estiguin legalment constituïdes.

Article 3. DURADA

L’associació es constitueix per temps indefinit, i la seva dissolució es portarà a terme de conformitat amb les lleis vigents i els preceptes continguts en aquests estatus.

Article 4. DOMICILI

L’associació estableix el seu domicili social al Carrer Sant Pau, 6 de Terrassa, sense perjudici que els seus òrgans de govern puguin acordar en qualsevol moment el canvi de domicili, i també establir-ne les delegacions i les representacions que consideri més adients per a la consecució dels seus fins, supòsit en el qual, es procedirà a comunicar l’esmentat canvi de domicili a la corresponent oficina pública de registre d’estatuts.

Article 5. FINALITATS

Constitueixen els fins de l’associació:

a)    Representar tots els seus afiliats, intervenint en les relacions laborals, contribuint a la defensa i la promoció dels seus interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals, tan individuals com col·lectius, que li son propis.

b)    Fomentar la solidaritat dels afiliats promocionant i creant serveis comuns de naturalesa assistencial.

c)    Programar les accions adients par aconseguir millores socials i econòmiques per als seus afiliats.

d)    Mantenir el contacte necessari, tracte amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial, amb el fi de prestar-se mútua col·laboració i també intercanviar experiències, en matèria professional, sindical o qualsevol altra que redundi en el benefici de l’associació i dels seus afiliats.

e)    Exercir l’activitat sindical, caracteritzada per l’existència d’altra altra part lligada al titular del dret per una relació de servei i front a la que s’exercita, essent la seva expressió una sèrie de drets com els de negociació col·lectiva laboral, d’adopció de mesures de conflictes col·lectius i individuals de treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes públics de les Administracions públiques laborals.

f)     Per complir aquestes finalitats l’associació podrà crear tantes seccions com s‘estimi convenient. Cada Secció tindrà un representant que podrà ser vocal de la Junta Directiva si així ho aprova l’Assemblea General.

 

TÍTOL II. DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ

CAPÍTOL I. DE L’AFILIACIÓ
Article 6. Podran ser membres de l’associació els empresaris o treballadors autònoms o per compte pròpia que tinguin treballadors al seu servei, que prestin els seus serveis dins l’àmbit territorial d’aquesta i que reuneixin les condicions professionals a que es refereix l’article 2, amb l’única condició de complir aquests estatuts.

CAPÍTOL II. ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ D’AFILIAT

Article 7. L ‘afiliació a l’associació serà voluntària pel peticionari obligatòria per a l’organització si el peticionari reuneix els requisits exigits per la normativa legal vigent i els presents estatuts, i en qualsevol moment, els seus membres podran deixar de ser-ho, sempre que ho notifiquin per escrit a la Junta directiva, amb una antelació de deu dies a la data de baixa.

Article 8. La sol·licitud d’acilació es presentarà escrita i signada davant la Secretaria de l’associació, la qual s’encarregarà de realitzar-ne la seva tramitació si l’interessat reuneix els requisits establerts en aquests estatus.

El peticionari serà membre de ple dret una vegada admesa la seva sol·licitud i gaudirà des d’aquest moment de tots els drets i els serveis de l’associació adquirint ei compromís d’assumir tots els deures assenyalats en els estatuts.

Article 9. La presidència portarà un llibre de Registre General d’afiliats amb les dades d’altes i baixes.

Article 10. L ‘afiliació a l’associació comporta inherent el pagament de la quota que fixi l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva,  de conformitat amb aquests estatuts. L’esmentada quota s’aplicarà per igual a tots els membres de l’associació.

Article 11. La Junta Directiva de l’associació podrà donar de baixa els seus membres, prèvia incoació d’expedient sancionador en els supòsits que així procedeixi, per alguna de les causes següents:

a)    Renúncia voluntària, comunicada per escrit, dels afiliats que així ho sol·licitin.

b)    Incompliment deis acords adoptats establerts per l’Assemblea General o per la Junta Directiva.

c)    Incompliment de les obligacions establertes en aquests estatuts.

d)    Manca de pagament de les quotes establertes per al manteniment de l’associació. Es podrà recuperar la condició d’afiliat en haver abonat els pagaments pendents, tenint en compte que la residència podrà donar lloc a la no admissió com a afiliat.

e)    L’observança d’una conducta manifestament delictiva.

f)     L’exteriorització de qüestions o acords intern de la vida de I ‘associació, en contra dels interessos generals dels afiliats, que puguin perjudicar a l’associació o redundin en benefici d’una altra associació.

Article 12. Els afiliats que es trobin en algunes de les causes referides a l’article 11, exceptuant l’apartat a) tindran dret a ser escoltats i a exercir la pròpia defensa en l’expedient que cal imposar de conformitat amb la normativa reglamentària prèviament establerta a l’efecte.

Article 13. En el supòsit d’expedients considerats com a molt greus, que puguin afectar la integritat de l’associació, o per fer presumptament delictius, tant de caràcter intern com extern, serà la Junta Directiva qui podrà acordar la suspensió provisional dels càrrecs electes i seguidament formular l’expedient sancionador.

CAPÍTOL III. DRETS I DEURES DEL AFILIATS

Article 14. Els afiliats a l’associació tenen dret a:

a)    Ser representats pels diferents òrgans que s’assenyalen en aquests estatus.

b)    Elegir lliurement i democràticament els seus representants en la forma establerta en aquests estatuts.

c)    Ser elegit per desenvolupar qualsevol càrrec en la forma establerta en aquests Estatuts.

d)    Vau i vot igualitaris en les assemblees en que puguin prendre part a tenor del que es disposa en aquests estatuts. L’exercici de dret a vot d’un afiliat es delegable en altre afiliat, però aquest no podrà exercitar més d’una delegació de vot. La delegació haurà de ser per escrit, concretament la sessió per a la qual es tracta i no subjecte a condició alguna.

e)    Rebre l’assistència que necessiti, de forma individual o col·lectiva, sempre que aquesta necessitat sigui conseqüència d’activitat professional o sindical.

f)     Participar activament en l’elaboració i definició de l’activitat sindical de l’associació en els seus diferents àmbits a través  dels seus òrgans competents.

g)    Participar en la forma prevista en aquests estatuts en les reunions, assemblees i congressos de l’associació; expressar lliurement la seva opinió i elegir lliurement i democràticament els seus representants.

h)   Ser electors i elegibles en els i per els diferents òrgans de l’associació de conformitat amb els estatuts.

Article 15. Els afiliats a l’associació tenen el deure de:

a)    Complir les normes estatutàries de l’associació acceptar els seus principis i programes d’actuació.

b)    Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

c)    Mantenir l’actuació i disposició de col·laboració necessàries perquè l’associació pugui portar a terme els seus fins, i participar en les activitats pròpies de l’associació desenvolupant-les en els mitjans en els quals es desplegui.

d)    Satisfer les quotes que s’estableixin per al manteniment de l’associació.

e)    Denunciar per escrit qualsevol acte de corrupció del qual tinguin coneixement en l’exercici de les seves funcions.

Participar activament en l’elaboració i la definició de l’activitat sindical de l’associació i la definició de l’activitat sindical de l’associació en els seus diferents àmbits, a través dels seus òrgans competents. Una vegada fixada la línia que cal seguir, tenen el deure de donar suport a l’associació i de complir-ne les decisions adoptades pels òrgans competents.

TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN

Article 16. Són els òrgans de govern de l’associació l’Assemblea General, la Junta directiva i la Presidència, i ostentaran la representació, la gestió i l’administració de l’entitat. Les persones que regiran l’associació seran elegides en tots els graus mitjançant sufragi lliure, directe i secret.

Article 17. L’Assemblea General està constituïda per tots els afiliats de ple dret que hagin satisfet les quotes establertes reglamentàriament, i cada membre tindrà dret a un sol vot.

Article 18. L’Assemblea General, vàlidament constituïda, és l’òrgan sobirà de l’associació i els acords que s’adoptin, de conformitat amb els estatuts són obligatoris per a tots els seus afiliats.

Article 19. Les assemblees generals podran ser ordinàries i extraordinàries.

L’Assemblea General ordinària es reunirà almenys una vegada l’any, dintre del primer semestre, per aprovar el pla general d’actuació de l’associació, examinar la gestió de la Junta Directiva i aprovar, si s’escau, els pressupostos anyals d’ingressos i despeses, i també descomptes a l’any anterior i, si procedeix estatutàriament, per elegir la Junta directiva de l’associació.

Article 20. L’Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària quan ho decideixi la Presidència, la Junta Directiva o ho sol·liciti la 3ª part dels afiliats mitjançant escrit dirigit a la Presidència.

Article 21. Les assemblees generals tant ordinàries com extraordinàries seran convocades pel president de l’associació, d’acord amb la Junta Directiva, mitjançant notificació personal i escrita dirigida a tots els seus afiliats.

A la convocatòria, que es farà amb una antelació mínima de 8 dies naturals a la data assenyalada per a les Assemblees Generals Ordinàries i de 7 dies naturals a la de la data assenyalada per a les extraordinàries, haurà de constar-hi l’ordre del dia, que inclourà el lloc, la data i l’hora que tindrà lloc l’assemblea i els assumptes que hagin de tractar a proposta de la Junta Directiva. La reunió en segona convocatòria es farà 15 minuts després.

La Junta Directiva, en l’apartat de prologui/ torn obert de paraules, recollirà totes les propostes que formulin els afiliats mitjançant petició escrita tres dies abans de la data de l’assemblea.

Igualment, per raons d’urgències, podran debatre’s qüestions plantejades durant l’Assemblea General, si així ho decideix un mínim del 20% d’assistents.

Article 22. L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi concorrin les 2/3 parts dels membres afiliats i, en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d’assistents.

Article 23. La presidència de totes les assemblees generals correspon al president de l’associació i en absència d’aquest, al Sots president i de dos vocals, designats per la Junta Directiva en torn rotatiu, i hi actuarà com a secretari el mateix de la Junta Directiva.

Els acords que adoptin l’Assemblea General seran presos per majoria simple, llevat dels casos de modificació d’estatus, fusió o dissolució en que caldrà una majoria de dos terços dels assistents.

La modalitat de les votacions quedarà a criteri de la pròpia assemblea.

Article 24. Són funcions i competències de l’Assemblea General.

a)    Adoptar acords relatius a la representació, la gestió i la defensa dels interessos de l’associació i dels seus afiliats.

b)    Aprovar els programes i plans d’actuació

c)    Elegir i revocar el mandat dels membres de la Junta Directiva i el president de l’associació, i fixar-ne la durada.

d)    Examinar i aprovar la memòria anyal de la Junta Directiva.

e)    Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries que hagin de satisfer els afiliats, d’acord amb les propostes que elabori la Junta Directiva.

f)     Aprovar l’estat de comptes de l’associació i els pressupostos.

g)    Aprovar o modificar els estatus i el reglament intern de l’associació.

h)   Acordar la fusió i la dissolució de l’associació.

i)     Conèixer i resoldre les reclamacions i recursos formulats pels afiliats.

Article 25. De totes les reunions se n’estendrà una acta que reflectirà els acords adoptats. Les actes constaran en un llibre de registre destinat a aquest efecte, i aniran signades pel president i el secretari de l’associació. Les actes s’aprovaran en la mateixa o en la següent sessió, poguent n’obstant emetre el secretari certificacions sobre els acords específics que s’hagin adoptat, sense perjudici de la ulterior aprovació de l’acta. En les certificacions d’acord adoptats emeses amb anterioritat a l’aprovació de l’acta es farà constar expressament tal circumstància.

Article 26. La Junta directiva es l’òrgan col·legiat encarregat de la gestió, la representació i l’administració de l’associació i ha de ser designada i revocada per l’assemblea General ordinària, d’entre els seus membres mitjançant el sufragi lliure, directe i secret.

Article 27. La Junta directiva es reunirà, en sessió ordinària, almenys una vegada cada trimestre. També es reunirà, en sessió extraordinària, en els casos en què ho sol·liciti la tercera part dels seus components o ho decideixi el president per pròpia iniciativa, atesa la importància dels assumptes a tractar.

El president de la Junta Directiva, que ho serà de l’associació, convocarà els seus membres, sempre que sigui possible, amb cinc dies naturals d’antelació a la data fixada per la reunió, i trametrà la convocatòria corresponent, que inclourà l’ordre del dia dels assumptes que s’han de tractar. Per raons d’urgència, es podran tractar assumptes que no hi constin.

Article 28. La Junta Directiva es considerarà vàlidament constituïda quan concorrin a la reunió la meitat més un dels seus membres i hi estiguin presents el president i el secretari o que els substitueixi. Per a l’adopció dels acords, es requerirà el vot favorable de la meitat més un dels membres assistents de la Junta Directiva.

Les discussions i els acords de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, de la Junta Directiva al llibre d’actes corresponent.

Article 29. Les funcions i les facultats de la Junta Directiva són:

a)    Executar i complir els acords de l’Assemblea General.

b)    Representar i realitzar la gestió econòmica i administrativa de l’associació.

c)    Realitzar i dirigir les activitats de l’associació necessàries per l’exercici i desenvolupament de les seves finalitats.

d)    Proposar a l’Assemblea General els programes d’actuació general i específics; executar-ne els aprovats, i informar del seu compliment a la propera reunió de l’Assemblea General.

e)    Elegir entre els seus membres, el sots-president, el secretari, i el tresorer de l’associació, i també els seus suplements respectius.

f)     Presentar a l’Assemblea General els pressupostos, els balanços, les liquidacions de comptes i propostes de quotes perquè siguin aprovades.

g)    Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’Assemblea General perquè sigui aprovada.

h)   Decidir en matèria de cobraments i ordenació de pagaments.

i)     Supervisar la comptabilitat i la mecànica de cobraments i pagaments, sense perjudici de les facultats assignades al comptador i el tresorer.

j)      Controlar i vetllar per al funcionament de béns i serveis.

k)    Adoptar acords referents a la contractació de béns i serveis, l’exercici d’accions i l’atorgament de poders.

l)     Realitzar informes i estudiar-ne l’interès per als afiliats.

m)  Les altres competències l’Assemblea General.

en casos de màxima urgència, ha adoptat sobre assumptes, la competència dels quals correspon a l’Assemblea General, i donar-ne compte a la primera sessió que tingui lloc.

Article 30.  La Presidència és l’òrgan col·legiat de direcció reduït de l’Associació. A ella li correspon preparar les reunions de la Junta Directiva i desenvolupar els acords adoptats per aquesta sense perjudici de les responsabilitats que puguin tenir els membres de la Junta Directiva.

Article 31. La presidència té, igualment, la responsabilitat de donar resposta immediata a tots aquells assumptes imprevistos i urgents que sorgeixin i que no hagin estat tractats per la Junta Directiva.

Article 32. La presidència estarà formada pel president, vice-president 1r, secretari i tresorer, es reunirà com a mínim, una vegada al trimestre.

Article 33. El president de l’associació és el càrrec de major rang de l’associació; a ell li correspon la representació de la mateixa davant els òrgans públics i terceres persones, i ha d’actuar davant d’elles en nom de l’associació, d’acord amb la Junta Directiva. Serà elegit i revocat en el seu mandat per l’Assemblea General mitjançant sufragi lliure i secret.

Article 34. Les funcions i atribucions del president són les següents:

a)    Convocar i presidir l’Assemblea General. La Junta Directiva i la presidència; vetllar per al compliment i l’execució dels acords vàlidament adoptats per aquella i per l’Assemblea General.

b)    Dirigir els debats i l’ordre de les reunions i verificar els escrutinis que hagin de realitzar-se a l’efecte.

c)    Representar l’associació, subscriure contractes, atorgar poders i executar tota mena d’actuacions, amb la corresponent autorització de la Junta General.

d)    Emetre informe anual de la seva actuació a l’Assemblea General.

e)    Proposar a la Junta Directiva el nomenament dels càrrecs tècnics que siguin necessaris per a les activitats de l’associació.

f)     Donar el vistiplau a les Actes que s’estenguin de les sessions que realitzen òrgans col·legiats, i signar-les juntament amb el secretari.

Article 35. En els supòsits de vacant, absència o malaltia del President, aquest serà substituït pel vice-president, el qual en el termini màxim de tres dies assumirà de ple dret el govern de l’associació fins que el President es reincorpori en el seu càrrec o, en el cas de no fer-ho, fins que es convoquin noves eleccions generals conforme amb el que s’estableix en aquests estatuts.

Són funcions del vice-president coadjuvar amb el desenvolupament de les tasques i funcions que estimi convenients la Junta Directiva i la Presidència, encara que mai es podrà delegar en ell la responsabilitat que és pròpia del president de l’associació.

Article 36. són funcions i atribucions del secretari:

a)    Assistir al president de l’associació en totes les matèries que siguin competència d’aquest.

b)    Ocupar de la gestió i administració de l’associació, i tenir al seu càrrec la direcció del personal i dels serveis, sota la supervisió del president i dins de les directius assenyalada per la Junta Directiva.

c)    Ocupar la secretaria de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, assistir a les reunions que es realitzen, i aixecar les corresponents actes dels acords que s’hi adoptin.

d)    Custodiar la documentació de l’associació.

e)    Lliurar les certificacions que es sol·licitin amb el vistiplau del president.

f)     Les altres tasques que corresponguin a la condició de secretari o bé li assignin els òrgans de govern de l’associació.

Article 37. El tresorer s’encarregarà de la comptabilitat de l’associació. Anotarà i portarà el compte dels ingressos i de les despeses, i intervindrà en totes les operacions d’ordre econòmic. Receptarà i custodiarà els fons que pertanyin a l’associació i donarà compliment a les ordres de pagament que expedeixi el president, sense perjudici de les delegacions que sota la seva responsabilitat, acordi aquest.

El tresorer formalitzarà el pressupost anyal d’ingressos i despeses, i també l’estat de comptes de l’any anterior, que hauran de ser presentats a la Junta directiva perquè aquest, al seu torn, els sotmeti a l’Assemblea general.

TÍTOL IV. DEL RÈGIM ECONÒMIC

Article 38. Els recursos financers de l’associació estaran integrats per:

a)    Les quotes dels membres de l’associació.

b)    Les donacions i lligats al seu favor.

c)    Les subvencions públiques o privades que rebi.

d)    Els ingressos que provingui de la venta de publicacions i presentacions de serveis.

e)    Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes estatutaris.

f)     Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes estatutaris.

Cada exercici econòmic, s’haurà de revisar i adequar el pressupost ordinari d’ingressos i despeses, amb subjecció a les normes contingudes en aquest estatut.

Article 39. La Junta directiva determinarà les normes per a l’administració i comptabilitat. L’ordenador de pagament és el president i cobraments.

El tresorer intervindrà tots els documents de cobraments i pagaments, supervisarà la comptabilitat, tindrà cura de la conservació de tots els fons en la forma que disposi la Junta directiva i signarà tots els documents de pagaments i cobraments.

Article 40. Els afiliats podran conèixer, en qualsevol moment, tota la documentació de l’associació relativa a la seva situació econòmica, amb sol·licitud prèvia adreçada al tresorer.

Article 41. Els recursos econòmics de l’associació, i el seu patrimoni, es destinaran al compliment de les seves finalitats.

TÍTOL V. DEL RÈGIM DE MODIFICACIÓ, FUSIÓ I DISSOLUCIÓ

Article 42. Aquests estatuts podran ser modificats, en virtut d’acord de l’Assemblea General, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels associats assistents.

El projecte de modificació haurà de ser proposat, almenys, per les dues terceres parts dels associats o per la Junta Directiva, i serà tramès a tots els membres de l’associació amb una antelació mínima de vint dies naturals.

Igual procediment haurà de seguir-se per a la fusió amb altres associacions anàlogues.

Article 43. L’associació es dissoldrà quan ho acordi l’Assemblea General amb el vot favorable de les dues terceres parts dels assistents.

Per a la proposta de dissolució de l’associació es tindrà en compte el mateix procediment establert per als supòsits de projectes de modificació d’estatuts. Els béns drets, instal·lacions, etc. que puguin restar, una vegada ateses les obligacions pendents, es destinaran a fins totalment benèfics. L’Assemblea té facultats per elegir una Comissió Liquidadora, sempre que ho cregui convenient, en el cas de no elegir-se es constitueix a tal efecte de la Junta Directiva de la Comissió Liquidadora.

Terrassa, 21 de desembre de 2000

ACTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUS DE LA UNIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA DE TERRASSA

A Terrassa, quan són les 19,30 hores del dia 21 de desembre de 2000, sota la Presidència del Sr. Antoni Abad i Pous i del Secretari Sra. Gemma Sanz Sansa, es reuneix l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Unión Empresarial Metalúrgica de Terrassa, convocada mitjançant notificació personal i escrita dirigida a tots els seus afiliats amb el següent ordre del dia: modificar el nom del Gremi, l’àmbit territorial i incorporar en els estatus les últimes normatives legals i vigents.

Essent presents 211 dels 916 que en total té l’associació, de conformitat amb els articles 15-16-17 i 27 dels estatus associatius, es declara l’assemblea com a vàlidament constituïda i amb el quòrum necessari per prendre els acords referents a l’ordre del dia.

En el decurs de la reunió, discutits els temes de l’ordre del dia, es va sotmetre a votació lliure, directe i secreta amb el següent resultat: 211 vots a favor de la modificació; 0 vots en contra; 0 vots en blanc; 0 vots nuls; 0 abstencions; arribant-se als següents acords:

1r. S’aprova el nom de l’Associació en català: “UNIÓ EMPRESARIAL METAL·LÚRGICA DE TERRASSA”

2n. L’àmbit territorial és de Catalunya

3r. Passar els estatuts en català i incorporar-hi les últimes normatives legals vigents i amb això donar nova redacció dels mateixos.

Facultar a Juan A. Pujals i Vallhonrat perquè representi al Gremi i porti a terme els tràmits necessaris per al dipòsit i la publicitat de la present modificació de conformitat amb el disposat a l’article 1r. Del RD 872/77 de 22 d’abril.

Terrassa, 21 de desembre de 2000