Categoria: Informació sectorial i econòmica

Activitats de la Indústria i els Serveis del Metall en Fase 1 de la desescalada

Activitats de la Indústria i els Serveis del Metall en Fase 1 de la desescalada

L’Ordre SND/399/2020 de 9 de maig, ve a establir les condicions de la Fase inicial o Fase 1 de la desescalada per als territoris relacionats en el seu Annex. Als territoris que segueixen en la Fase 0 se’ls aplica l’Ordre SND/388/2020.

Entre les mesures més rellevants establertes, que poden ser complementades per plans específics de seguretat, protocols organitzatius i guies adaptades a cada sector d’activitat aprovades per l’Administració, escoltades les parts implicades, així com per aquelles que siguin acordades en l’àmbit empresarial pels propis treballadors, a través dels seus representants legals i els empresaris o associacions empresarials de cada sector, es troben les següents:

Mesures aplicables en totes les activitats compreses en l’Ordre per a garantir la protecció dels treballadors:

  • Es fomenta la continuïtat del teletreball per aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat a distancia.
  • Els titulars de les activitats econòmiques estan obligats a complir, a més de la normativa laboral i de PRL, les mesures d’higiene o/i prevenció establertes pel Ministeri de Sanitat. Les empreses del Sector del Metall podran tenir en compte el que estableix en la Guia d’ actuació en matèria preventiva por causa del COVID-19.

Mesures en l’àmbit del comerç minorista i de prestació de serveis:

  • Es permet l’obertura dels establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals de fins a 400 m2 amb excepció d’aquells que es troben dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de l’exterior, sempre que compleixin una sèrie de requisits, entre els quals es troben la reducció al 30% de l’aforament total en els locals comercials, garantint una distància mínima de 2 metres entre clients i l’establiment d’un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.
  • Es permet també la reobertura a el públic, mitjançant cita prèvia, dels concessionaris d’automoció i les inspeccions tècniques de vehicles.
  • Així mateix, es determinen les mesures d’higiene i de PRL aplicables a aquestes activitats, així com mesures en matèria d’aforament i distància interpersonal.

El metall en xifres nº 186

Li fem arribar informació de conjuntura i indicadors econòmics del sector El metall en xifres núm. 186 de maig de 2020 publicat per Confemetal.

Bones pràctiques | Prevenció del risc d’exposició laboral al coronavirus SARS-CoV-2

Us informem que l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) posa a l’abast de les empreses un recull d’orientacions per aplicar les mesures establertes pel Ministeri de Sanitat davant del risc d’exposició a la COVID-19 en l’entorn laboral.

Els documents recullen una selecció no exhaustiva de mesures les quals
les empreses han d’implementar i complementar, si és necessari, en
funció de les seves característiques i dels resultats obtinguts a les seves avaluacions de riscos.

– Directrius de bones pràctiques en el sector industrial
 

Moratòria en el pago de cotitzacions a la Seguretat Social per les activitats del sector del metall

L’Ordre ISM / 371/2020, de 24 d’abril, regula la moratòria en el pagament de les cotitzacions socials empresarials a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, per un seguit d’activitats econòmiques.

Tant les empreses, com els treballadors per compte propi, podran sol·licitar la suspensió d’aquests pagaments durant sis mesos, sense abonament d’interessos. Es tracta de les cotitzacions corresponents als mesos de maig, juny i juliol, quin període de meritació en el cas de les empreses, està comprès entre abril i juny, i en el cas dels treballadors autònoms, entre maig i juliol.

La moratòria està permesa per als següents CNAE de Sector del Metall:

– 25.12 Fabricació de tancaments metàl·lics

– 43.22 Fontaneria, instal·lacions de calefacció i aire condicionat

Les empreses i treballadors autònoms quina activitat es correspongui amb els citats CNAE, poden sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la suspensió de les quotes empresarials dels seus treballadors.

Si es concedeix la moratòria, els pagaments que haurien de realitzar-se al maig al maig s’ingressaran al novembre, i així successivament amb la resta de mensualitats.

Les empreses i autònoms interessats hauran d’efectuar la sol·licitud entre els dies 1 i 10 del mes en què haurien d’afrontar el pagament a través de sistema RED, i en el cas de treballadors autònoms que no tinguin autoritzat aquest sistema, podran utilitzar el servei de la seu electrònica de la Seguretat Social (SEDESS).

Guia d’actuació en matèria preventiva per causa del COVID-19 en les activitats del Sector del Metall

Us fem arribar la “Guía de actuación en materia preventiva por causa del COVID-19 en las actividades del Sector del Metal”, elaborada per Confemetal, CCOO-Industria i UGT-FICA, seguint les pautes d’actuació recomanades pel Ministeri de Sanitat.
 

La prioritat, ara, és garantir la salut i seguretat de les persones treballadores del sector i contribuir a reduir la propagació del virus.  

A partir del dilluns 13 d’abril, s’ha iniciat de manera gradual l’obertura de centres de treball, garantint sempre la màxima seguretat dels treballadors, per contribuir a la reactivació de l’activitat econòmica, però sempre sota la premissa de la minimització de el risc, ja que la prioritat ha de ser la salvaguarda de la salut pública.  

És molt important que les empreses coneguin el que aquesta obertura gradual pot implicar respecte a les seves responsabilitats, per la qual cosa és absolutament necessari que segueixin les indicacions i recomanacions de les autoritats públiques, especialment de les sanitàries, ja que aquella ha de fer-se en condicions òptimes de seguretat i salut.  

En aquestes circumstàncies, les empreses que obrin no han d’ignorar que assumeixen un risc important, per la qual cosa és essencial que documentin de forma detallada tots els esforços i mesures que s’adopten en el centre de treball tendents a protegir i vetllar per la salut dels treballadors, i que es fa partícip de tot això als òrgans de representació dels treballadors.
 

El COVID-19 en el treball té la consideració d’accident laboral a tots els efectes, els treballadors han d’estar protegits, i les empreses són responsables davant la falta de mesures de protecció. Si no es poden obtenir els elements de seguretat, ha de consultar-se a la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre la forma d’actuar o sobre el cessament d’activitat.

Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès.