Informació sectorial i econòmica Conflicte Col·lectiu i negociació del conveni d’Indústria Siderometal·lúrgica de Barcelona

Conflicte Col·lectiu i negociació del conveni d’Indústria Siderometal·lúrgica de Barcelona

Us informem que ahir dimarts 10 de maig, la Unió Patronal Metal·lúrgica va comparèixer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant la demanda interposada per CC.OO i UGT, que segons la Patronal enten innecessària, així com la conflictivitat que es pretén, doncs en relació amb aquesta qüestió UPM ha manifestat en reiterades ocasions, fins i tot per escrit, que complirà amb els compromisos assumits, de la mateixa manera que ho ha fet fins a la data, entenent que el pretès en seu de conflicte excedeix de la mera interpretació del que és una revisió tècnica.

 

En referència a l’aplicació de l’article 41 del Conveni de revisió salarial, la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), com a representació patronal, complirà amb tots els compromisos adquirits en el procés negociador, com sempre ho ha fet, i de manera particular amb la clàusula de garantia salarial de referència. Però no confeccionant unes noves taules salarials, cosa que no està previst en el Conveni i a més generaria confusió entre les empreses i treballadors afectats, raó pràctica aquesta última, per la qual des d’UPM, sempre han declinat tal activitat, sinó aplicant a les taules salarials per a l’any 2022, fruit de la nova negociació, les diferències d’IPC acreditades per l’INE (2020-2021), en els termes acordats en l’art. 41 del Conveni.

Us informem que ahir dimarts 10 de maig, la Unió Patronal Metal·lúrgica va comparèixer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant la demanda interposada per CC.OO i UGT, que segons la Patronal enten innecessària, així com la conflictivitat que es pretén, doncs en relació amb aquesta qüestió UPM ha manifestat en reiterades ocasions, fins i tot per escrit, que complirà amb els compromisos assumits, de la mateixa manera que ho ha fet fins a la data, entenent que el pretès en seu de conflicte excedeix de la mera interpretació del que és una revisió tècnica.

 

En la circular del mes de gener, ja us vam comunicar l’import que per a cada grup professional suposa l’aplicació del 4% de garantia salarial. Aquests imports poden ser utilitzats per donar un “a compte conveni”, si fos el cas, d’entendre’l oportú i la seva situació ho permeti, sense que existeixi obligació d’abonament fins que es publiquin les taules definitives. Recordar-vos que, a la província de Barcelona les taules sempre han estat úniques cada any. Aquesta és la fórmula que s’ha seguit des dels anys noranta, que evita confusions i proporciona seguretat jurídica a empreses i treballadors.

En segon lloc, i amb independència de la indicació exposada al paràgraf anterior, des d’UPM continuen amb la voluntat de seguir negociant el Conveni com s’ha fet fins ara, confeccionant unes taules salarials úniques per a cada any de vigència i negociant el resta de reivindicacions d’ambdues parts en el seu conjunt, donant lloc a un text convencional igualment únic.

Us mantindrem informats de l’evolució i dels resultats de les negociacions.