Informació Internacionalització Es constitueix la taula negociadora del Conveni Col·lectiu d’Indústria Metal·logràfica de Catalunya

Es constitueix la taula negociadora del Conveni Col·lectiu d’Indústria Metal·logràfica de Catalunya

A Barcelona, amb data 16 de desembre de 2021, es va procedir a la constitució de la Taula Negociadora del Conveni Col·lectiu d’Indústria Metal·logràfica de Catalunya.
Aquestes negociacions venen precedides de la denúncia per la part sindical del conveni de l’any 2020, amb vigència fins el 31 de desembre del 2021.

Significar que, denunciat en temps i forma el Conveni, perdran únicament vigència -al terme de la pactada en el mateix i clàusules obligacionals,  mantenint-se en canvi els seus efectes normatius-, amb caràcter transitori i fins a l’entrada en vigor del que el substitueixi, sense que això pugui suposar cap perjudici pel compliment dels acords als quals puguin arribar-se en el nou Conveni, que interessen a totes dues parts per donar estabilitat, seguretat jurídica i pau social en les empreses i les persones treballadores vinculades a aquest.