UEM Sentència conflicte col·lectiu conveni indústria metall de la província de Barcelona

Sentència conflicte col·lectiu conveni indústria metall de la província de Barcelona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat sentència en el conflicte col·lectiu plantejat pels sindicats CCOO i UGT, pel que aquests sindicats demanaven al Tribunal l’actualització dels salaris, amb efectes de 1 de gener de 2013, d’acord amb la clàusula de revisió salarial continguda en el propi conveni col·lectiu i el reconeixement del dret al seu cobrament pels treballadors afectats per aquest conveni.

Al respecte, la Unió Empresarial Metal·lúrgica fa les següents manifestacions i recomanacions a les seves empreses associades:

PRIMER.- La Unió Patronal Metal·lúrgica ha anunciat la seva voluntat de presentar recurs de cassació, per a la unificació de doctrina, davant el Tribunal Suprem,  contra l’esmentada sentència tota vegada que no la considera ajustada a dret.

SEGON.- Fins que no es resolgui aquest recurs, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no es ferma i, per tant, no té efectes. En conseqüència, no és exigible l’aplicació de la mateixa.

TERCER.- Les empreses que així ho creguin convenient per els seus interessos, poden provisionar comptablement les quantitats que corresponguin d’acord amb la part dispositiva de la sentència, per tal de fer front a l’abonament de les mateixes, si finalment resulten exigibles.

QUART.- Les empreses poden, per pròpia voluntat, donar les quantitats que estimin convenients per als seus interessos, a compte de futurs increments del conveni, pactant  expressament que aquestes quantitats són compensables i absorbibles amb aquests increments derivats del conveni col·lectiu.

CINQUÉ.- Recordem que les empreses en dificultats continuen tenint a la seva disposició les eines de flexibilitat que en matèria salarial estan  regulades en els articles 41 i 82.3 de l’Estatut dels Treballadors.

Per últim informar-los que continua oberta la taula de negociació del conveni de la indústria del metall de la província de Barcelona, en la que farem tots els esforços necessaris per tal d’assolir acords que siguin convenients per a les nostres empreses.

Restem a la seva disposició per ampliar la informació aquí facilitada així com per resoldre qualsevol dubte que puguin tenir al respecte.