Informació Internacionalització Vigilància prèvia sobre importacions de productes siderúrgic

Vigilància prèvia sobre importacions de productes siderúrgic

La Comissió Europea va activar el dia 30 d’ abril un mecanisme de vigilància prèvia a les importacions de productes siderúrgics per tal d’establir un mecanisme d’ alerta des del principi que observi ràpidament els canvis i fluxos comercials en el mercat de l’acer. Aquest mecanisme s’ ha implementat a través del REGLAMENT D’EXECUCIÓ (UE) 2016/670 DE LA COMISSIÓ de 28 d’ abril de 2016 pel que es sotmeten a una vigilància prèvia de la Unió les importacions de determinats productes siderúrgics originaris de tercers països.

Aquest Reglament requereix la sol·licitud d’un document de vigilància previ en aquelles importacions de productes siderúrgics d’un pes superior a 2.500 Kgs que es detallen a l’ enllaç.

A més aquests operadors hauran d’aportar proves comercials de la intenció d’importar, com ara la còpia del contracte de compra o de la factura proforma. En els casos que les mercaderies no es comprin directament en el país de producció, es regula també la possibilitat de requerir a l’importador un certificat de producció expedit per la empresa productora.

Aquest règim de vigilància prèvia començarà a aplicar-se a partir del 3 de juny de 2016 conforme l’article 2.2 del reglament. Les sol·licituds han de cursar-se mitjançant certificat electrònic a través del següent enllaç :

El citado régimen de vigilancia previa comenzará a aplicarse a partir del 3 de junio de 2016 conforme al artículo 2.2 del reglamento. Las solicitudes deben cursarse mediante certificado electrónico a través del siguiente enlace web:

https://sede.comercio.gob.es/es-ES/procedimientos/procedimientostelematicos/Paginas/PagSolicitudPermisosIndustriales.aspx

Pera mes informació consulta amb l’ assessora de comerç exterior :

Asun Cirera Tel 937361100
comercexterior@cecot.org