Informació sectorial i econòmica Real Decret sobre Metrologia

Real Decret sobre Metrologia

Aprovat, a finals de l’any passat, la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia, ens informen del Centre Espanyol de Metrologia que han estat treballant en la preparació del Reial decret que ho desenvolupa i inclòs en el text la transposició de les directives :

2014/31/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer del 2014, sobre l’harmonització de les lleis dels Estats membres en la comercialització d’instruments de pesatge de funcionament no automàtic;

2014/32/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer del 2014, sobre l’harmonització de les lleis dels Estats membres en la comercialització d’instruments de mesura (re fundació), i

la directiva delegada (UE) 2015/13 de la Comissió de 31 d’octubre 2014, per la qual es modifica l’annex III de la Directiva 2014/32/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer, 2014, en el que es refereix a l’interval de caudal dels comptadors d’aigua.

Ens comuniquen que el projecte també inclou l’adaptació a la nova llei sobre la regulació dels instruments sotmesos al control metrològic de l’Estat incloent, en alguns casos, petites modificacions de tipus tècnic o, en altres, les novetats introduïdes per la llei.

Tenint en compte el voluminós text que ara ens anuncien, us fem arribar l’enllaç  al web pel qual podeu consultar :

http://www.cem.es/sites/default/files/files/Anteproyecto.pdf

utilitzant la clau: cem.2905

En cas de voler fer alguna observació sobre aquest avantprojecte, cal que ens ho feu arribar abans del 30 de juny.