Informació sectorial i econòmica Taules salarials del Conveni de la Indústria Siderometal·lúrgica (pendent de publicar)

Taules salarials del Conveni de la Indústria Siderometal·lúrgica (pendent de publicar)

Taules salarials del Conveni de la Indústria Siderometal·lúrgica (pendent de publicar)

El dia 14 de maig de 2014, la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica, integrada per UPM i els sindicats FIC CCOO i MCA-UGT, han signat les taules i annexes salarials vigents per els anys 2014 i 2015.

Per l’aplicació dels increments del Conveni, des de la Cecot us hem elaborat una guia per l’aplicació dels increments salarials pel període de 2013 a 2015:

1- Endarreriments de l’any 2013

A la nòmina del mes de maig s’ha d’abonar, en concepte “d’endarreriments 2013”, les següents quantitats:

Grupo Profesional 0,2% año 2013Salario Convenio
G1 49,50
G2 46,52
G3 43,20
G4 41,62
G5 40,21
G6 39,10
G7 38,66
Grupo Operarios 0,2% año 2013
Pinche 16 años 23,62
Pinche 17 años 24,70
C. Formación 1er año 18,76
8 C. Formación 2do año 20,44
C. Formación 3er año 23,50
Empleados
Aspirante 16 años 23.51
Aspirante 17 años 24,35
C. Formación 1er año 18,76
C. Formación 2do año 20,44
C. Formación 3er año 23,50

Aquestes quantitats s’han d’abonar en aquest mes de maig, ja que l’acord ha estat publicat en el B.O.P. de Barcelona del passat dia 8 de maig.

Per a la resta de conceptes salarials, diferents del sou base i de les pagues extraordinàries, els endarreriments dels quals  ja estant compresos en les anteriors quantitats, l’ increment serà del 0,2%.

2- Aplicació de les Taules salarials de l’any 2014

A continuació aplicarem les taules que corresponen a l’any 2014.

Aquesta aplicació es pot fer en el mes de maig, o esperar-se a que les taules siguin publicades en el Butlletí Oficial de la Província, ja que fins llavors no és exigible la seva aplicació.

Per a la resta de conceptes salarials, que no figurin en taules, l’increment de conveni pactat, inclosa la “motxilla” és el d’1,35%.

 3- Endarreriments any 2014

Els endarreriments corresponents a l’any 2014 es calcularan amb normalitat, per diferència entre els imports abonats en els mesos transcorreguts des de l’1 de gener i el mes d’aplicació de les taules salarials corresponents a l’any 2014.

Com a molt tard, aquesta aplicació s’haurà de fer en el mes en què es publiquin les taules salarials en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

 4- Taules de l’any 2015

Les taules salarials corresponents a l’any 2015 seran de directa aplicació a partir de l’1 de gener de 2015, ja que la possible revisió salarial derivada de la clàusula de revisió salarial pactada, la calcularà la Comissió Paritària del conveni, i s’abonarà en una única paga no incorporant-se el seu import en les taules del 2015.

Adjuntem l’acta i les taules 2014 i 2015 per descarregar-se.