Informació sectorial i econòmica PRINCIPI D’ACORD en el Conveni per a la Indústria del Metall de la Província de Barcelona per als anys 2013-2015

PRINCIPI D’ACORD en el Conveni per a la Indústria del Metall de la Província de Barcelona per als anys 2013-2015

En la reunió mantinguda entre la representació de la UNIÓ PATRONAL METAL.LÚRGICA i els representants dels sindicats CCOO i UGT, el passat divendres 25 d’abril de 2014, les parts han arribat a un acord respecte el conveni col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona en els següents termes:

Aplicació de la clàusula de revisió salarial, corresponent a l’any 2012, d’acord amb el contingut del conveni col·lectiu, article 6.2, i la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 7 de març de 2014.

  1. Establiment, per part de la comissió negociadora, de les taules salarials per als anys 2013, 2014 i 2015. Els increments salarials acordats per aquests anys són del 0,2%, 0,5% i 0,5% respectivament.
  2. Prorrogació del Conveni per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, fins el 31 de desembre de 2015.
  3. Continuació amb les negociacions del conveni autonòmic.
  4. Desconvocatòria de la vaga sectorial convocada pels sindicats CCOO i UGT per els dies 29 d’abril i 6 de maig de 2014.
  5. Desistiment del Recurs de Cassació anunciat per a la UPM contra la sentència abans esmentada.
Per tant, caldrà esperar a la confecció, per part de la comissió negociadora del conveni, de les taules salarials per als anys 2013, 2014 i 2015, per procedir a l’aplicació de les mateixes.

Per últim volem recordar-vos la possibilitat de compensar i absorbir els increments salarials derivats del present pacte, d’acord amb allò que estableix el propi conveni col·lectiu o, en les empreses que concorrin les causes legalment previstes, acordar la inaplicació del conveni col·lectiu, ja sigui per la via convencional o estatutària.

Per al vostre coneixement, US ENLLACEM AQUÍ EL TEXT DE L’ACORD SIGNAT.