Informació sectorial i econòmica Convocatòria de vaga per a la Indústria Siderometal·lúrgica de Barcelona

Convocatòria de vaga per a la Indústria Siderometal·lúrgica de Barcelona

La Unió Empresarial Metal·lúrgica, ha tingut coneixement de la convocatòria de vaga, realitzada pels òrgans de direcció de CCOO d’Indústria de Catalunya, i d’Indústria de MCA – UGT de Catalunya, per als dies 29 d’abril i 6 de maig de 2014, respectivament .

Aspectes a tenir en compte;

  • No és necessària la convocatòria ni la comunicació específica per a cada empresa o centre de treball, ja que la convocatòria és d’àmbit provincial.
  • Està prohibit als treballadors que segueixen la vaga que ocupin el centre de treball (RD 17/1997 article 7.1)
  • El dret a sumar-se a la vaga o no, encara que aquesta sigui col·lectiva, és una decisió personal de cada treballador que cal respectar.
  • Està totalment prohibit que l’empresa contracti treballadors externs per substituir aquells que fan vaga pel període de temps que aquesta es perllongui.
  • Els piquets tenen únicament la funció d’informar. La seva actuació està regulada pel RDL 17/1997 i s’ha de realitzar de forma pacífica. Els actes violents són sancionats per  l’article 315.3 del Codi Penal. Tot i que és funció de l’Autoritat Governativa evitar qualsevol actuació il·lícita, resulta aconsellable que l’empresari posi en coneixement d’aquesta autoritat qualsevol d’aquestes actuacions tan aviat com es produeixin, sense perjudici de formalitzar, si ho creu convenient, les oportunes denúncies davant la comissaria o jutjat corresponent. Com que és aquest cas és necessari assegurar la prova de la denúncia, és recomanable la utilització de mitjans que permetin l’obtenció de testimonis vàlids.
  • El contracte de treball queda suspès mentre dura la vaga, el treballador no percep el seu salari i passa a una situació d’alta especial. Se suspèn l’obligació de cotitzar. Per contra, la relació laboral dels treballadors que no facin vaga no es veu suspesa encara que resulti impossible donar-los feina.
  • L’empresa té l’obligació de presentar a l’entitat gestora (Tresoreria de la Seguretat Social) la relació nominal dels treballadors amb contracte suspès en el termini dels cinc dies naturals següents a la vaga. En el mateix s’haurà de comunicar la reincorporació a la feina dels treballadors que hagin secundat la vaga.
  • S’ha de descomptar el valor d’un dia efectivament treballat excepte la part alíquota corresponent a les vacances, o el que és el mateix, que de la massa salarial anual, em descomptarem l’import corresponent a les vacances i ho dividirem per la jornada anual, obtenint el preu hora a descomptar, preu que haurem de multiplicar pel nombre d’hores que hagin fet vaga els treballadors.
  • La direcció de l’empresa haurà d’adoptar en cada moment les mesures que consideri més convenients, incloent el tancament dels locals, en funció de les situacions que es puguin produir, ja que les mesures de seguretat són potestat de l’empresari i és deure seu assegurar l’ordre dins l’empresa, quan es poden produir situacions de perill, entre d’altres per les instal·lacions o béns de l’empresa, o per la desorganització que les mesures de conflicte adoptades pels treballadors comportin.

Adjuntem la Convocatòria de vaga .

Com sempre estem a la vostra disposició per ajudar-vos a solucionar qualsevol dubte o aclariment, l’Àrea d’Assessorament Laboral, estaran a la vostra disposició dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h i dimarts i dijous de 15.00 a 18.00 h al telèfon 93 736 11 00.